Waporyzacja konopi medycznych a nie palenie Jointów   

waporyzacja konopi medycznych

Waporyzacja konopi medycznych a nie palenie Jointów. Dominującym sposobem podawania medycznej marihuany jest waporyzacja wśród użytkowników medycznych w celu złagodzenia objawów. Do tej pory ograniczone badania uwzględniały czynniki, które przyczyniają się do waporyzacji u użytkowników medycznych. Chociaż wstępne dowody sugerują, że waporyzacja może zapewnić wyjątkowe korzyści terapeutyczne. Badanie to miało na celu zapewnienie dogłębnej jakościowej analizy zachowań związanych z wapowaniem i preferencji używania wśród użytkowników marihuany medycznej. Przeprowadzono wywiady jakościowe z posiadaczami kart rejestracyjnych marihuany. Wywiady odbywały się zgodnie z częściowo ustrukturyzowanym programem i były nagrywane audio i transkrybowane do stosowanej analizy tematycznej. Podsumowano kluczowe tematy związane z waporyzacją.

Pojawiło się kilka tematów związanych z dawkowaniem i podawaniem leków (elastyczny czas podawania , łatwość podróżowania, rodzaj urządzenia/formulacji konopi). Korzyści zdrowotne wynikające z wapowania (ogólne korzyści zdrowotne, lepsze dla stanu zdrowia, zaprzestanie palenia tytoniu). Ogólne zalety wapowania (przenośność, możliwość ukrycia, wydajność) oraz wady (słabsze dostarczanie leków, koszt urządzenia, bariery związane z korzystaniem z technologii). Na waporyzację konopi indyjskich wśród użytkowników medycznych wpływają różne czynniki, zarówno ogólne, jak i specyficzne dla medycyny. Niektóre aspekty waporyzacji mogą również zakłócać skuteczne dostarczanie marihuany, w tym aspekty technologiczne i koszt urządzenia. Te odkrycia podkreślają niejednorodność w zachowaniu waporyzacji. Potrzebne są dalsze prace w celu dalszej identyfikacji czynników, które przyczyniają się do skuteczności terapeutycznej konopi indyjskich i sposobów ich używania.

Dlaczego waporyzacja marihuany?

Waporyzacja konopi indyjskich lub „vaping” obejmuje ogrzewanie materiału roślinnego konopi lub koncentratów o dużej mocy w celu uwolnienia kannabinoidów w aerozolu. Które zazwyczaj łączy się z wodą, a następnie przekształca w parę. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost popularności vapingu oraz dalszy wzrost dostępności i marketingu różne urządzenia do wapowania. Od dużych jednostek stołowych po małe przenośne urządzenia w kształcie długopisu, podobnie jak elektroniczne papierosy. Na rosnącą popularność e-papierosów niewątpliwie częściowo wpłynęła niedawna zmiana w legalizacji marihuany zarówno do celów rekreacyjnych, jak i medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Rzeczywiście, wskaźniki wapowania są około dwa razy wyższe w stanach z legalizacją marihuany w porównaniu z tymi bez. Pozwalają na używanie zarówno medyczne, jak i rekreacyjne w stosunku do tych przed legalizacją. Jedna duża ankieta internetowa wśród obecnych użytkowników konopi wykazała. Częstość waporyzacji w ciągu życia i ostatnich miesięcy wyniosła odpowiednio 61% i 37%, a 12% osób popiera waporyzację jako główny sposób podawania konopi indyjskich. W szczególności vaping jest bardziej powszechny wśród posiadaczy kart marihuany medycznej, w porównaniu z posiadaczami bez karty z jednym badaniem. Którym odnotowano, że w ciągu ostatnich 90 dni wśród młodych osób dorosłych odsetek ten wynosił 52% wśród pacjentów z marihuaną medyczną w porównaniu do 34% wśród osób niebędących pacjentami.

Vaping wydaje się być szczególnie powszechny u użytkowników medycznych, którzy są o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym. Podczas gdy wapowanie jest powszechnie zgłaszane jako „drugorzędny” sposób konsumpcji w porównaniu z paleniem. Waping jest uważany za preferowany sposób zażywania konopi indyjskich u połowy użytkowników medycznych.

Korzyści terapeutyczne z waporyzacji marihuany

Popularność waporyzacji wśród pacjentów konopnych  wskazuje, że waporyzacja może zapewnić wyjątkowe korzyści terapeutyczne w porównaniu z innymi sposobem podania leku. Badania laboratoryjne wskazują, że waporyzacja marihuany powoduje podobny wychwyt THC przez płuca co palenie. Zmniejsza negatywny wpływ palenia na drogi oddechowe. W badaniu wśród użytkowników marihuany medycznej większość pacjentów (82,8%) postrzegała waporyzację jako mniej szkodliwą w porównaniu z paleniem. Ci którzy palili, zgłaszali mniej objawów ze strony układu oddechowego. Użytkownicy medyczni zgłaszali kilka dodatkowych korzyści terapeutycznych w porównaniu z paleniem lub przyjmowaniem konopi, w tym mniej skutków ubocznych (40,1%). Ułatwienie prawidłowego dawkowania (39,6%), lepsze złagodzenie objawów (34,4%), szybsze efekty (27,1%), i dłuższe efekty. W tym brak zapachu związanego ze spalaniem marihuany, łatwość użycia, niższe koszty dzięki bardziej efektywnemu używaniu konopi.

Łatwiejsze dawkowanie medycznej marihuany poprzez waporyzacje

Wielu uczestników zgłosiło, że vaping ułatwia podawanie leków podczas podróży – proces, który może być trudny dla osób używających konopi indyjskich w celach medycznych ze względu na różnice w przepisach medycznych w poszczególnych stanach. Jeden z uczestników wyjaśnił, że ma waporyzator przeznaczony specjalnie do „ podróży, więc nie noszę przy sobie marihuany, której nie powinienem ”. Inni uczestnicy tłumaczyli, że z waporyzatorami łatwo się podróżuje, szczególnie w odniesieniu do koncentratów olejków. Ponieważ pracownicy ochrony „na razie nie wiedzą, co to jest. Więc można go uchodzić za każdy rodzaj waporyzatora, wiele osób się boi podróżować i mieć lekarstwa”. Jeden z uczestników omówił fakt, że hotele w niektórych stanach. W których obowiązują łagodniejsze przepisy dotyczące konopi medycznych i rekreacyjnych, reklamują liberalne przepisy dotyczące używania konopi indyjskich. Uczestnik wyjaśnił, że niektóre hotele pozwalają „ wapować w pokoju i jest formularz. Który musiałbym wypełnić przez mojego lekarza więc nie muszę się martwić, że mój waporyzator zostanie odebrany ”.

Rodzaj urządzenia do waporyzacji konopi

Użytkownicy podają różne powody, dla których decydują się na użycie niektórych urządzeń do waporyzacji i preparatów z konopi indyjskich. Na rynku jest szeroka oferta waporyzatorów do podania medycznej marihuany. Różnią się ceną, wielkością oraz technologią.

  • Vaping do zaprzestania palenia tytoniu

Pacjent konopny uzależniony od papierosów korzysta z  użyteczności waporyzacji konopi w celu ułatwienia rzucenia palenia tytoniu lub utrzymania wcześniejszej abstynencji rzucania tytoniu. 

  • Przy wapowaniu marihuany zmniejszasz koszt a zwiększasz wydajność

Osoby stosujące medyczneą marihuane biorą pod uwagę również niskie  koszty i zwiększoną wydajność jako zalety waporyzacji w porównaniu z paleniem marihuany.

Zalety waporyzacji marihuany

Waporyzacja marihuany jest powszechnie stosowaną metodą dostarczania marihuany wśród użytkowników marihuany medycznej. W rzeczywistości waporyzacja marihuany została zidentyfikowana jako preferowana i często podstawowa droga podawania dla wielu użytkowników medycznych

Wielu pacjentów preferowało waporyzację konopi, szczególnie ze względu na elastyczność użycia. Wcześniejsze badania wskazują, że urządzenia przenośne są najpopularniejszym rodzajem urządzeń do waporyzacji w porównaniu do większych urządzeń częściowo ze względu na ich dyskretny charakter i przenośność. Cechy te mogą również zwiększyć skuteczność terapeutyczną wapowania wśród użytkowników marihuany medycznej. 

Dodatkowo brak spalania może zminimalizować obawy związane z nieprzyjemnymi zapachami wynikającymi z używania konopi indyjskich do celów medycznych. Zgodnie z wcześniejszą literaturą, wyniki wskazują również, że pacjenci wapują, aby okazywać innym szacunek i zminimalizować bierne narażenie na dym z konopi indyjskich. Tak więc dyskretny charakter waporyzacji konopi może ułatwić stosowanie i dostarczanie leków. Warto zauważyć, że dyskretny charakter urządzeń do waporyzacji jest często zgłaszaną korzyścią z waporyzacji u rekreacyjnych użytkowników konopi. Chociaż pragnienie dyskrecji może być napędzane bardziej przez prawne implikacje użytkowania dla użytkowników rekreacyjnych niż użytkowników medycznych.

Zidentyfikowano również kilka korzyści zdrowotnych związanych z waporyzacją konopi. Pacjenci uznali, że waporyzacja marihuany jest mniej szkodliwa niż tradycyjne metody podawania palnej marihuany. Rzeczywiście, badania laboratoryjne wskazują, że waporyzacja marihuany powoduje podobny wychwyt THC przez płuca co palenie. Ale zmniejsza negatywny wpływ palenia na drogi oddechowe i może znacznie zmniejszyć wdychanie rakotwórczych toksyn z dymu. Co więcej, pacjenci uznali, że wdychanie dymu może zaostrzyć niektóre objawy i schorzenia, i zidentyfikowali kilka schorzeń. W przypadku których waporyzacja jest optymalnym trybem konsumpcji konopi. Schorzenia serca i płuc (np. rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli). W rzeczywistości wielu pacjentów zgłaszało, że przeszli z palenia na waporyzację. Jako strategię ograniczania dalszego zaostrzenia już istniejących objawów medycznych (np. niewydolność oddechowa). 

Czy waporyzacja konopi ma wady?

Waporyzacja jest również preferowana przez pacjentów ze względu na koszty i wydajność, o czym informowano we wcześniejszych badaniach w medycynie i użytkownikach rekreacyjnych.

Wadą waporyzacji jest koszt. Chociaż waporyzacja może być opłacalna na dłuższą metę, początkowy koszt urządzenia, a często produktu (np. olejku haszyszowego o dużej mocy), często jest niedopuszczalny. Wysokie koszty waporyzacji były wadą tego trybu podawania, przy czym 19,5% użytkowników, którzy nie waporyzowali, zgłaszało, że przystępność waporyzacji była ich głównym powodem powstrzymania się od tego trybu. Wreszcie, jako wadę waporyzacji konopi wymieniono również bariery technologiczne. Niektórzy pacjenci stwierdzili, że proces korzystania z waporyzatora jest technologicznie trudny i obciążający (np. obsługa różnych komponentów i załączników do urządzenia) i wyrażali preferencje do prostoty palonej marihuany.  W związku z tym bariery technologiczne mogą być zgłaszane tylko wśród niewielkiej części użytkowników. Pacjenci w starszym wieku mogą należeć do jednej podgrupy użytkowników, którzy doświadczają większej liczby barier związanych z użytkowaniem technologii utrudniających waporyzację, ze względu na niższą znajomość obsługi komputera/technologii.

Właściwości wapowania marihuany

Właściwości waporyzacji konopi, które promują korzystanie z tego trybu wśród użytkowników medycznych, w tym skuteczność terapeutyczną (np. elastyczne dawkowanie leków, łatwość użycia). Cechy urządzenia (np. dyskretny, wygodny), korzyści dla zdrowia fizycznego i wydajność ekonomiczna. Wśród użytkowników marihuany medycznej te pozytywne czynniki waporyzacji konopi kontrastowały ze zgłaszanymi wadami waporyzacji. Jednak wywiady wyraźnie wskazywały, że pewne bariery związane z parowaniem. W tym zmniejszona skuteczność dostarczania leków i problemy technologiczne, zmniejszyły wyłączną preferencję dla tego trybu wśród niektórych pacjentów. Jest prawdopodobne, że w wyniku zmian w polityce społecznej i legislacyjnej dotyczącej używania konopi, koszt waporyzatorów ostatecznie spadnie.
Kluczowe będzie zrozumienie różnych kwestii związanych z waporyzatorami i formułami konopi indyjskich, aby leki mogły być skutecznie i bezpiecznie dostarczane pacjentom. Którzy używają konopi indyjskich do radzenia sobie z objawami medycznymi. Potrzebne są dodatkowe badania ilościowe, aby zrozumieć, w jakich okolicznościach i u kogo waporyzacja daje najbardziej terapeutyczny efekt. Szczególnie w odniesieniu do ostrych zmian w objawach negatywnych, które wywołują zmiany w zapotrzebowaniu na konopie indyjskie.

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości: 

Klinika Konopna Fitokan

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/ 

(kwalifikacja jest darmowa!) 

Zapraszamy również na naszego facebook 

https://www.facebook.com/fitokanpl/