Centrum Medyczne Fitokan

Zaburzenia lękowe

 

Przeciwlękowe działanie medycznej marihuany w psychiatrii

Zaburzenia lękowe – Rosnąca popularność medycznej marihuany i jej potencjalnych zastosowań terapeutycznych zaowocowała gorącymi dyskusjami, które skupiły się głównie na jej możliwych korzyściach i zastosowaniach. Choć sama koncepcja wydaje się obiecująca, mnogość prezentowanych informacji ma zauważalne konsekwencje – jednym z nich jest chaos terminologiczny. Praca ta miała na celu syntezę i krytyczną analizę dowodów naukowych dotyczących terapeutycznych zastosowań kannabinoidów w psychiatrii. Nacisk położono na przeciwlękowe działanie składników konopi i ich wpływ na zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne. Podczas gdy większość odkryć zapewnia wsparcie dla korzystnych zastosowań medycznej marihuany w psychiatrii.

Doniesienia o składzie tzw. „medycznej marihuany” pojawiały się w różnych formach literatury.  Obecnie rozwija się stopniowy i ciągły proces „przyzwyczajania społeczeństwa do marihuany”. Dyskusje na temat potencjalnych zastosowań medycznej marihuany toczą się od kilku lat w krajach europejskich, w tym w Polsce. Niestety, często nie potrafią rozróżnić, czy omawiane efekty okazu są efektem suszonych kwiatostanów konopi i jego pochodne, takie jak oleje czy haszysz lub leki pochodzące z kannabinoidów.

Co ciekawe, analizując i porównując wyniki badań empirycznych dotyczących alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Można zauważyć, że wiele pozostaje niezbadanych w zakresie konopi. Chociaż implikacje terapeutycznego stosowania konopi w zaburzeniach psychicznych wymagają dalszych badań, niektóre raporty wskazują, że konopie indyjskie mogą być korzystnym dodatkiem lub alternatywą dla leczenia PTSD i depresji.

Zaburzenia lękowe – zastosowanie medycznej marihuany

Zaburzenia lękowe, marihuana już od bardzo dawna jest stosowana w łagodzeniu zaburzeń lękowych. Jednak należy zachowywać ostrożność w stosowaniu konopi gdyż większe dawki marihuany mogą u podatnych na jej działanie pacjentów wywołać niepokój lub stany lękowe.

Niewielka ilość dowodów z badań sugeruje, że konopie indyjskie lub kannabinoidy mogą pomóc w zmniejszeniu lęku. Jedno z badań 24 osób z fobią społeczną wykazało, że po zażyciu CBD odczuwali mniejszy niepokój w symulowanym teście wystąpień publicznych. Badania sugerują, że kannabinoidy mogą być pomocne w przypadku lęku.

Etiologia, patogeneza:

 • zaburzenia psychiczne charakteryzujące się uczuciem lęku, przestrachu, pochodzące najczęściej z połączenia czynników genetycznych, rozwojowych, osobowościowych, i środowiskowych.
 • czynniki ryzyka to molestowanie w dzieciństwie, dodatni wywiad rodzinny w kierunku zaburzeń psychicznych, ubóstwo.
 • Podobne objawy mogą występować nie tylko w zaburzeniach lękowych, ale także w przebiegu nadczynności tarczycy, chorób układu sercowo-naczyniowego; jako efekt zażywania alkoholu, marihuany czy kofeiny; odstawienia niektórych leków.

 

Epidemiologia i wiek zachorowania:

 • u ok. 30% pacjentów zgłaszających się do podstawowej opieki zdrowotnej występują zaburzenia emocjonalne.
 • są najbardziej powszechnymi problemami zdrowia psychicznego. Dotykają przeciętnie jedną na dziesięć osób.
 • Lęk występuje w istotnym natężeniu u 5–10% populacji.
 • bardziej rozpowszechnione wśród kobiet niż wśród mężczyzn, dotykają zarówno dzieci, jak i dorosłych.

 

Objawy:

 • Lęk opisywany przez pacjentów jako nieumiejętność społecznego działania, lęk przed krytyką, odrzuceniem, skrzywdzeniem, przed podjęciem odpowiedzialnych zadań, nagłe napady lęku.
 • Zmartwienie o przyszłe wydarzenia.
 • Strach na wydarzenia bieżące.
 • Tachykardia.
 • Drżenie.
 • Inne towarzyszące: depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia apetytu, uzależnienia od substancji psychoaktywnych (np. marihuana).
 • Zaburzenia muszą występować przez co najmniej 6 miesięcy, symptomy muszą być nieadekwatnie nasilone w stosunku do objawów spodziewanych w danym środowisku i kulturze oraz trzeba stwierdzić zaburzenie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym.

 

Zaburzenia lękowe i możliwe zastosowanie konopi

Zaburzenia lękowe, stosowane terapie

 • Terapie oparte są w głównej mierze na regularnym stosowaniu kannabidiolu o działaniu przeciwlękowym, przeciwpsychotycznym.

 • Z odmian marihuany największym uznaniem cieszą się Cannabis Sativa var. Indica, czyli odmiany o działaniu relaksującym, nasennym (aniżeli var. Sativa mogące działać euforyzująco, a nawet wywoływać stany lękowe!).

 • Zalecana duża ostrożność z THC (łatwe do przedawkowania) – microdosing.

 • niskie dawki THC mogą złagodzić niepokój, podczas gdy wyższe dawki mogą go spotęgować.

Przydatne badania naukowe:

 https://www.nature.com/articles/npp20116

Konopie indyjskie i ich właściwości przeciwlękowe – badania

Badania sugerują, że CBD ma właściwości przeciwlękowe. Przypuszczalne efekty przeciwlękowe występują z powodu jego wpływu na receptory odpowiedzialne za modulowanie zachowań przypisywanych lękowi. Do wyżej wymienionych należą:

– receptor kannabinoidowy (CB1)

– przejściowy receptor potencjalnego kanału waniloidowego TRPV1 (pierwotnie nazywany kapsaicyną lub receptorem waniloidowym VR1) oraz receptor 5-hydroksytryptaminy (serotoniny)

Badanie z 1982 roku miało na celu sprawdzenie, czy kannabidiol ma zdolność zmniejszania lęku wywołanego przez Δ9-THC u zdrowych uczestników. Ponadto miał na celu zbadanie, czy efekt pojawia się z powodu ogólnego blokowania działania Δ9-THC. Czy też określonego efektu przeciwlękowego. Uczestnicy byli w wieku od 20 do 38 lat i obejmował zarówno mężczyzn jak i kobiety. Niektórzy uczestnicy palił marihuanę w przeszłości, ale nie mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem eksperymentu. Wszyscy uczestnicy mieli wykształcenie wyższe, byli wolontariuszami i byli w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Uczestnikom podawano 0,5 mg/kg Δ9-THC, 1 mg/kg CBD lub mieszaninę zawierającą 0,5 mg/kg Δ9-THC i 1 mg/kg CBD oraz placebo lub diazepam (10 mg). Każdy uczestnik otrzymywał substancje w innej kolejności. Wyniki sugerują, że działanie CBD, w przeciwieństwie do działania Δ9-THC, jest prawdopodobnie związane z antagonizmem efektów między dwoma kannabinoidami. Ponadto stwierdzono, że ochotnicy doświadczyli zauważalnego wzrostu poziomu lęku po spożyciu Δ9-THC.

Kolejne badanie miało na celu przetestowanie ostrego działania ipsapironu i kannabidiolu u zdrowych uczestników poddanych testowi symulowanych wystąpień publicznych (SPS). Porównanie ich z przeciwlękowym działaniem diazepamu benzodiazepinowego i placebo. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby. Uczestnicy byli zdrowi, w wieku od 20 do 30 lat i obejmowały mężczyzn i kobiety. Oceny dokonano za pomocą wizualno-analogowej skali nastroju (VAMS), inwentarza stanu i cech lęku (STAI) Spielbergera. Skali objawów cielesnych (BSS) oraz testu substytucji cyfrowo-symbolowej (DSST). 

Medyczna marihuana i jej właściwości przeciwlękowe – wyniki  badań 

Wyniki skali VAMS wykazały, że ipsapiron łagodził niepokój wywołany SPS, podczas gdy CBD zmniejszało niepokój po teście SPS. Diazepam zarówno przed, jak i po teście SPS nie miał wpływu na wzrost niepokoju wywołanego testem SPS. Jedynie ipsapiron osłabiał skurczowe ciśnienie krwi wywołane testem SPS. Znaczące działanie uspokajające zaobserwowano tylko w przypadku diazepamu. Odkrycia sugerują, że CBD, podobnie jak ipsapiron, może mieć właściwości przeciwlękowe, gdy jest podawane w sytuacjach stresowych.

Fusar-Poli miał na celu zbadanie wpływu Δ9-THC i CBD na regionalne funkcje mózgu podczas przetwarzania emocjonalnego w opublikowanym badaniu w 2009 roku. W wieku od 18 do 35 lat. Ich IQ zmierzono za pomocą National Adult Reading Test, natomiast używanie konopi i innych nielegalnych substancji określono za pomocą wskaźnika nasilenia uzależnienia. Żaden uczestnik nie używał konopi indyjskich w ciągu ostatniego miesiąca. Skany MRI i odpowiedzi przewodnictwa skóry (SCR) wykonano w trzech różnych punktach czasowych. W zakresie miar psychopatologicznych okresowo zbierano dane za pomocą VAMS, STAI, Analogue Intoxication Scale (AIS) i PANSS.  

Wyraźne efekty modulacyjne kannabidiolu i Δ9-THC stwierdzono w odniesieniu do regionalnej odpowiedzi nerwowej na przerażone twarze. Po wystawieniu na bodźce wywołujące strach, kannabidiol zmniejszał neurofunkcjonalne zaangażowanie kory ciała migdałowatego i obręczy. Jest to skorelowane ze spadkiem odpowiedzi elektrodermalnej, co jest zgodne ze zgłaszanymi efektami przeciwlękowymi. Δ9-THC był związany ze wzrostem lęku i odpowiedzi elektrodermalnej. Modulował również aktywację w obszarach ciemieniowych i czołowych. Wyniki wykazały, że Δ9-THC zwiększał lęk, intoksykację, sedację i objawy psychotyczne. Podczas gdy CBD. Wiązało się z tendencją do zmniejszania objawów lękowych Δ9-THC był związany ze wzrostem lęku i odpowiedzi elektrodermalnej.

Właściwości przeciwlękowe medycznej marihuany w zespole lęku społecznego (SAD)

Właściwości przeciwlękowe konopi zostały również przetestowane na pacjentach z zespołem lęku społecznego (SAD), określanym również jako fobia społeczna. W 2011 roku Crippa przeprowadził badanie, którego celem była ocena anksjolitycznego działania CBD. U pacjentów z fobią społeczną za pomocą funkcjonalnego neuroobrazowania. Celem było zbadanie, czy możliwy anksjolityczny wpływ CBD na pacjentów z fobią społeczną byłby związany z modulacją czynnościowej aktywności struktur skroniowo-limbicznych. Uczestnicy zostali zrekrutowani z epidemiologicznej próby studentów uniwersytetów. Badana grupa pacjentów płci męskiej w wieku od 20 do 33 lat z fobią społeczną. 

Nasilenie zaburzenia oceniano za pomocą Krótkiej Skali Fobii Społecznej (BSPS) oraz Inwentarza Fobii Społecznej (SPIN). Wszyscy uczestnicy zostali sklasyfikowani jako cierpiący na ciężką fobię społeczną. Podczas jednej sesji badanym podawano albo 400 mg CBD, albo placebo, podczas gdy podczas drugiej sesji otrzymywali lek, którego nie podano na poprzedniej. Badani zostali poproszeni o ocenę nasilenia ich lęku za pomocą VAMS. Pomiary ich regionalnego mózgowego przepływu krwi wykonano za pomocą 99mTc-ECD perfuzji mózgu, komputerowej tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT). 

W porównaniu z placebo, podawanie CBD wiązało się ze zmniejszeniem subiektywnego lęku i wychwytu ECD lewego zakrętu przytarczyc. Hipokampa i zakrętu skroniowego, a także zwiększenie wypływu ECD prawego zgięcia felgi. Odkrycia te sugerują, że w przypadku pacjentów z fobią społeczną, ostre podawanie CBD może potencjalnie zmniejszyć lęk. Prawdopodobnie ze względu na jego zmieniający się wpływ na aktywność funkcjonalną obszarów mózgu zaangażowanych w przetwarzanie lęku. Według autorów wyniki sugerują, że CBD zmniejsza lęk w fobii społecznej ze względu na jego wpływ na obszary limbiczne i paralimbiczne mózgu.

CBD w zespole lęku społecznego (SAD) 

Badanie z 2011 roku, przeprowadzone przez Bergamaschi, miało na celu zbadanie wpływu CBD na symulacyjny test wystąpień publicznych (SPST) u zdrowych pacjentów z fobią społeczną. Pacjenci z fobią społeczną zostali podzieleni na dwie równe grupy, z których jedna otrzymała 600 mg CBD, a druga placebo. Oceny psychologicznej dokonano za pomocą VAMS, Skali Negatywnych Oświadczeń Publicznych (SPSS-N) oraz BSS. 

Jeśli chodzi o VAMS, wyniki nie wykazały znaczących różnic w zakresie zaburzeń poznawczych, dyskomfortu i czynników ostrzegawczych między grupami otrzymującymi CBD i placebo. Wzrost negatywnej samooceny stwierdzono w grupie placebo, podczas gdy w grupie CBD została prawie zniesiona. Stwierdzono, że wstępne leczenie CBD znacznie zmniejsza niepokój, upośledzenie funkcji poznawczych i dyskomfort w mowie pacjentów z fobią społeczną. Odkrycia te sugerują, że u pacjentów z fobią społeczną działanie SPST nasilające lęk może zostać zmniejszone przez CBD. 

Upośledzenie funkcji poznawczych i dyskomfort w mowie pacjentów z fobią społeczną. Ta sama poprawa została zauważona w zakresie czujności w ich mowie wyprzedzającej. Odkrycia te sugerują, że u pacjentów z fobią społeczną działanie SPST nasilające lęk może zostać zmniejszone przez CBD. Ponadto wskazują, że kannabinoid hamuje jeden z głównych objawów zaburzenia: strach przed wystąpieniami publicznymi. 

Poparcie dla pozytywnego wpływu kannabinoidów na zmniejszanie lęku. Odkrycia sugerują, że THC ma zdolność odwracania zachowań podobnych do lęku, biorąc pod uwagę, że jest jednym z agonistów CB1R. Co więcej, rekreacyjne używanie marihuany często wiązało się z redukcją lęku. Dowody wskazujące na terapeutyczną rolę CBD w leczeniu strachu, lęku lub wszelkich stanów związanych z traumą. CBD jest skutecznym sposobem leczenia dolegliwości związanych z nastrojem, snem i lękiem.