Centrum Medyczne Fitokan

Zespół stresu pourazowego PTSD (posttraumatic stress disorder)

 

PTS czyli zespół stresu pourazowego jest najczęściej wywoływany wystawieniem organizmu na działanie traumatycznego stresu związanego ze śmiertelnym zagrożeniem. Jest to najczęściej widok śmierci lub potężny ból. Klasycznymi objawami są powracające silne wspomnienia traumatycznych wydarzeń. Choroba ta prowadzi do emocjonalnego dystansu oraz często do potrzeby unikania kontaktu jak również do łatwego wpadania w stan nadmiernej ekscytacji bądź gniewu. Wydarzenia, które mogą wywoływać symptomy PTSD to np. wojna, klęski żywiołowe, wypadki drogowe, wykorzystywanie seksualne. Oraz inne przestępstwa z użyciem przemocy. Marihuana sprawdza się w leczeniu stresu pourazowego a lekarze bardzo często decydują się na włączenie jej do konwencjonalnej terapii.

Etiologia, patogeneza:

 • Zaburzenie psychiczne spowodowane zbyt silną reakcą stresową (traumą), wykraczającą poza możliwości poradzenia sobie z nią przez daną osobę.
 • Przeżycie wojny, katastrofy, kataklizmu żywiołowego, wypadku komunikacyjnego, napaści, porwania, gwałtu, molestowania, uprowadzenia, tortur. Straty bliskiej osoby, znacznego pogorszenia stanu zdrowia czy przedawkowania substancji psychoaktywnych.
 • Możliwe przyczny genetyczne – większe predyspozycje do nadmiernego przeżywania zdarzeń.

 

Epidemiologia i wiek zachorowania:

 • od 3 do 6% osób należących do populacji ogólnej cierpi na PTSD.
 • Po przebyciu poważnego urazu PTSD rozwija się w 10–20% przypadków.
 • Wśród ofiar kryminalnych 12%.
 • Wśród zgwałconych kobiet u 35%.
 • Wśród weteranów wojny u 30%.
 • Wśród ocalałych uczestników katastrof zbiorowych u 57%.
 • Wśród byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego 71%.
 • Wśród byłych więzionych w obozie zagłady u 83–85%. 

Zespół stresu pourazowego PTSD Objawy

 • Pierwsze objawy mogą pojawić się po tzw. okresie latencji (od kilku tygodni do kilku miesięcy).
 • Gwałtowne mimowolne wspomnienia traumatycznego wydarzenia (flashbacki).
 • Przytępienie uczuciowe i brak reakcji na otoczenie.
 • Odizolowanie od ludzi.
 • Lęk, depresja, myśli samobójcze.
 • Halucynacje.
 • Koszmary senne o tematyce związanej z traumą.
 • Trudności z zasypianiem.
 • Drażliwość, impulsywność.
 • Zaburzenia koncentracji.
 • Nadmierna czujność.
 • Silny lęk przed wchodzeniem w podobną sytuację.
 • Objawy mogą utrzymywać się kilka lat, powodować trwałe zmiany osobowości (ICD-10: F62.0). Trwała zmiana osobowości po katastrofach – po przeżyciu sytuacji ekstremalnej).
 • Zaburzenia utrzymują się co najmniej miesiąc (DSM-IV) lub 6 miesięcy (ICD-10).

Zastosowanie medycznej marihuany w zespole stresu pourazowego PTSD

Istnieje zapotrzebowanie na nowe, zróżnicowane profilowo opcje leczenia farmakologicznego w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Dane obrazowe sugerują, że układ endokannabinoidowy może być zaangażowany w patofizjologię zespołu stresu pourazowego. Przy niższym tonie endokannabinoidowym występującym w obwodach ciała migdałowatego-hipokampowo-korowo-prążkowiowego. Hill wysnuł teorię, że niedobór endokannabinoidów może prowadzić do zwiększonej podatności na stres i predyspozycji psychopatologicznych, co z kolei ułatwiłoby rozwój traumy. Taka zależność może dostarczyć dalszych informacji na temat biologicznych podstaw popularności kannabinoidów wśród pacjentów z PTSD

W 2009 roku otwarte badanie kliniczne przeprowadzone przez Fraser miaył na celu zbadanie wpływu nabilonu jako środka pomocniczego do standardowego leczenia farmakoterapeutycznego u pacjentów doświadczających koszmarów sennych niereagujących na leczenie w przebiegu PTSD. Badaniem przeprowadzono na mężczyznach i kobietach, zdiagnozowano zespół stresu pourazowego i doświadczają koszmarów związanych z zespołem stresu pourazowego. Wszyscy pacjenci otrzymywali leki psychotropowe na PTSD, co pozwalało na ocenę stosowania nabilonu jako uzupełnienia standardowego leczenia. Środki obejmowały samoopis w formie arkusza śledzenia snu i koszmarów sennych, rozpoczynający się tydzień przed rozpoczęciem nabilonu i co tydzień później, kończący się zadowalającymi wynikami badań. Według doniesień, Nabilone albo całkowicie usuwa koszmary, albo znacząco zmniejsza ich intensywność. Pacjenci zgłaszali poprawę jakości snu. 

Odkrycia te sugerują, że nabilon może być znaczącym sposobem leczenia koszmarów związanych z zespołem stresu pourazowego, na całe spektrum objawów PTSD. Greer od 2015 r. miał na celu badanie i analizę danych dotyczących objawów zespołu stresu pourazowego, uzyskanych w badaniach psychiatrycznych pacjentów. Pacjenci z PTSD  musiał spełniać określone kryteria, A DSM-IV dla PTSD. Nie używać konopi, odczuwanie znacznej ulgi w objawach podczas używania konopi oraz brak jakichkolwiek szkód lub problemów związanych z funkcjonowaniem podczas używania konopi. Wyniki wykazały zmniejszenie o 75% objawów CAPS, gdy pacjenci używali konopi indyjskich. Tak więc u niektórych pacjentów stwierdzono związek między konopiami indyjskimi a redukcją objawów PTSD. Marihuana medyczna ma znaczną skuteczności skuteczność w leczeniu PTSD.

Zespół stresu pourazowego PTSD i zastosowanie konopi

Niektóre osoby z zespołem stresu pourazowego używały konopi indyjskich lub produktów z nich zrobionych, aby spróbować złagodzić objawy i wierzą, że może to pomóc. W jednym bardzo małym badaniu (10 osób) nabilon kannabinoidowy był skuteczny  w łagodzeniu koszmarów związanych z zespołem stresu pourazowego. Badania obserwacyjne (badania, w których zebrano dane na temat osób z zespołem stresu pourazowego, które dokonały własnego wyboru, czy używać konopi indyjskich) nie dostarczyły jasnych dowodów na to, czy konopie indyjskie są pomocne, czy szkodliwe dla objawów zespołu stresu pourazowego.

 • Na pierwszy miejscu powinna być psychoterapia skoncentrowana na traumie (trauma-focused psychotherapies), następnie farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, klonidyna, propranolol).

 • CBD stoZespół stresu pourazowego PTSD (posttraumatic stress disorder)sowane przewlekle przeciwlękowo.

 • THC dodawane głównie przed snem poprawia zasypianie i zmniejsza koszmary senne.

 • THC stosowane w większych dawkach w cięższych przypadkach zaburzając szlaki pamięciowe redukuje częstotliwość przykrych wspomnień (flashback).

 Przydatne badania naukowe:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2619565

Medyczna marihuana w zespole stresu pourazowego PTSD 

Badanie w 2014 roku miał na celu zbadanie tolerancji, bezpieczeństwa i wstępnych efektów klinicznych. Δ9-THC jako środka wspomagającego standardową terapię u pacjentów z nieustępującym przewlekłym zespołem stresu pourazowego. Badanie objęło pacjentów ambulatoryjnych rekrutowanych z klinik zdrowia psychicznego w Jerozolimie w Izraelu. U badanych zdiagnozowano przewlekły zespół stresu pourazowego, z powodu którego otrzymywali leczenie psychofarmakologiczne. Bez używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pomiary fizjologiczne obejmowały ocenę ciśnienia krwi, tętna i wskaźnika masy ciała (BMI). Wykorzystano wiele narzędzi psychometrycznych, w tym CAPS, kliniczną skalę globalnego wrażenia (CGI). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) i jego dodatek PTSD, Kwestionariusz Częstotliwości Koszmaru (NFQ) i Badanie Efektów Koszmaru (NES). Dawkę początkową ustalono na 2,5 mg THC THC dwa razy dziennie, co oznacza, że dzienna dawka wynosiła 5 mg THC. 

Jeśli była dobrze tolerowana, dawkę zwiększano do 5 mg THC dwa razy dziennie, co odpowiadało 10 mg THC dziennie. Proces trwał trzy tygodnie. Ostatecznie wszyscy pacjenci otrzymali maksymalną, podwyższoną dawkę THC. Stosowanie THC spowodowało statystycznie istotne zmniejszenie nasilenia objawów, co zaobserwowano w CGI-S (CGI-Severity). CGI-I (CGI-Improvement), całkowitej punktacji NES, jakości snu, częstości koszmarów sennych i objawach nadmiernego pobudzenia PTSD. Wyniki sugerują, że wchłanialny doustnie Δ9-THC jest bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów z przewlekłym zespołem stresu pourazowego. Większą motywację do używania konopi indyjskich do snu zgłaszali pacjenci z PTSD, a nie bez PTSD. Możliwym wyjaśnieniem redukcji koszmarów sennych i poprawy jakości snu jest stwierdzenie, że THC ma modyfikujący wpływ na architekturę snu. W szczególności, Δ9-THC wydawał się wyczerpywać fazę snu REM (szybki ruch gałek ocznych) (w której pojawiają się koszmary senne) i wzmacniać fazę snu nie-REM 4 (faza przywracania snu).

Marihuana w zespole stresu pourazowego PTSD – badania

Badanie przeprowadzone przez Camerona w 2014 r. miało na celu zbadanie wpływu Nabilone w odniesieniu do różnych aspektów, w tym między innymi koszmarów związanych z zespołem stresu pourazowego, przewlekłego bólu i redukcji szkód. Badanie obejmowało osoby płci męskiej, u których klinicznie zdiagnozowano ciężkie choroby psychiczne i nie stosowali Nabilone w momencie przyjęcia. Ostateczna dawka nabilonu wynosiła średnio 4,0 mg. Większość pacjentów doświadczyła albo znacznego zmniejszenia nasilenia koszmarów, albo ustąpienia koszmarów. Nastąpiło znaczne zmniejszenie wyników PCL-C, zgodne ze zmniejszeniem objawów PTSD. W skali GAF zaobserwowano zmniejszenie upośledzenia funkcjonowania, które znacznie się zwiększyło. Wyniki te sugerują, że pacjenci z zespołem stresu pourazowego, u których koszmary senne utrzymują się pomimo standardowej farmakoterapii, mogą odnieść korzyści z syntetycznego kannabinoidu-nabilonu. 

Wreszcie w 2015 r. Jetly przeprowadził, krzyżowe badanie projektowe. Celem badania była ocena skuteczności kapsułek nabilonu w zakresie zmniejszania intensywności i częstotliwości koszmarów sennych związanych z zespołem stresu pourazowego. Próba składała się z aktualnie pełniących służbę wojskowych ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego i doświadczaniem koszmarów. Pomiary obejmowały samo opis, taki jak wybrane pozycje CAPS, CGI-C, skala oceny snu PTSD oraz WBQ.

Kolejny pomiar samo opisowy, dziennik snu, został wykonany w ostatnim tygodniu każdego z okresów próbnych. Pacjentom podawano albo 0,5 mg nabilonu albo placebo w pierwszym okresie badania, a następnie nie podawaną wcześniej substancję w drugim okresie. Dawkę nabilonu miareczkowano do skutecznej ilości, ale nie przekraczającej 3 mg. Wyniki pokazały, że nabilon przyniósł znaczną ulgę personelowi wojskowemu z zespołem stresu pourazowego, który nie zareagował na tradycyjne terapie, co sugeruje, że jest to klinicznie istotna alternatywa leczenia. W innym badaniu stwierdzono, że anksjogenne skutki PTSD można zmniejszyć poprzez leczenie kannabinoidami.